Hva er den største komponenten av BNP?

Daly og Newton/Stone/Getty Images

Den største komponenten av BNP er forbrukerforbruk. BNP er forkortelsen for bruttonasjonalprodukt, som er et mål på økonomisk produksjon.BNP for en nasjon beregnes ved å legge til alle landets utgifter, eller mengden penger brukt. BNP refererer til verdien av varer og tjenester som landet produserer. Denne typen beregning av BNP kalles en utgiftstilnærming. Andre metoder for å beregne et lands BNP inkluderer en produkttilnærming og en inntektstilnærming.

Det er fire typer utgifter: forbruk, investeringer, statlige kjøp og nettoeksport. Av disse fire er forbruket størst. Forbruk inkluderer varer, både varige og ikke-varige, og tjenester. Dette inkluderer ikke importerte varer. Varige varer er varer som vanligvis har lang levetid, for eksempel biler og hvitevarer. Ikke-varige varer er vanligvis beregnet for umiddelbar bruk og har en levetid på under 3 år. Rengjøringsprodukter, mat, drikke og klær er alle eksempler på ikke-varige varer.

I USA representerer forbrukerforbruket omtrent 70 prosent av landets BNP. Av de to underkategoriene av forbruk er det tjenester som er størst. Tjenester utgjør omtrent halvparten av landets BNP. I 2013 var mengden produserte tjenester 7,125 billioner dollar, som representerte 44,7 prosent av BNP for det året. Mengden varer det året var 3,706 billioner dollar, som kunne deles opp i varige varer til 1,358 billioner dollar og ikke-varige varer til 2,366 billioner dollar.