Hvorfor øker salt kokepunktet for vann?

Artur Debatt/Moment Open/Getty Images

Tilsetning av salt til vann øker kokepunktet til vannet på grunn av en grunnleggende kolligativ egenskap til materie kjent som kokepunktheving. Når et oppløst stoff, for eksempel salt, tilsettes til et oppløsningsmiddel, for eksempel vann, blir kokepunktet høyere enn for det rene oppløsningsmidlet. Dette fenomenet forekommer for alle løsemiddel-løsningsmiddelsystemer, uavhengig av interaksjoner mellom løsemiddel- og løsemiddelmolekylene.Grunnen til at kokepunktet stiger når oppløst stoff tilsettes et løsemiddel, har med damptrykk å gjøre. En væske koker når dens damptrykk er lik atmosfærens. Damptrykket til en løsning øker når den varmes opp. Ved standard temperatur og trykk er damptrykket til en løsning alltid lavere enn for en ren væske, og dermed må en løsning nå en høyere temperatur før den koker.

Graden av kokepunktøkning er avhengig av mengden oppløst stoff som tilsettes til løsningen. Jo større antall saltmolekyler som tilsettes et gitt volum vann, desto større grad av kokepunktheving. Ifølge About.com må en person legge til 230 gram natriumklorid (bordsalt) til en liter vann for å øke kokepunktet med bare 2 grader Celsius.